بروز خطا در سایت !!!

متاسفانه در سایت خظایی رخ داده است و گزارش آن به طور خودکار به واحد پشتیبانی گروه نرم افزاری راک ارسال شد در صورت نیاز بزودی با شما تماس گرفته خواهد شد.
گروه نرم افزاری راک به دلیل بروز این خطا از شما عذر خواهی میکند.

 

وب سایت رسمی گروه نرم افزاری راک

 

Error in MySQL database :
Query execution was interrupted
SQL Command String :
Select ID as ID, Doc_Title as Title, Doc_Memo as full_Text, Update_Time as update_Time, Enter_Time as recDate, NamePic as namePic, Doc_Subject as doc_Subject, File4DownLoad as file4DownLoad, Doc_Source as source, Has_Comment as has_Comment, Visit_Counter as visitCounter, Summary_Text as summary_Text, Doc_Category as docCat, Rec_Active as rec_Active from document where Rec_Delete='False' and Doc_Type=1 and Visible_Type='All' and SubDomainID=0 and Rec_Active='True' order by document.ID DESC limit 52560,30
File Names :
0 /home/ava724/domains/ava724.ir/public_html/Classes/DA/RAAKDocumentDA.php(132): RAAKMySql::ExecuteQuery('Select ??????ID...')
1 /home/ava724/domains/ava724.ir/public_html/Classes/BS/RAAKDocumentBS.php(55): RAAKDocumentDA->ListRecords(30, 52560, 1, 0, '', '', 'Z')
2 /home/ava724/domains/ava724.ir/public_html/Classes/BS/RAAKNewsBS.php(42): RAAKDocumentBS->ListDocument(30, 52560, 0, 1, 0, '')
3 /home/ava724/domains/ava724.ir/public_html/Objects/News.php(65): RAAKNewsBS->ListRecords(30, 52560, 0, '')
4 /home/ava724/domains/ava724.ir/public_html/Objects/News.php(148): ShowArchive(Object(RAAKNewsBS), Object(RAAKSmarty), '1753', '')
5 /home/ava724/domains/ava724.ir/public_html/index.php(51): require_once('/home/ava724/do...')
6 {main}